File istorice... 

Ajungînd la vîrsta jubiliară, Colegiul Politehnic din Chișinău î-și măsoară creșterea pentru a privi în viitor.
Se spune că ,,Nimic nu este adevărat decît ceea ce realizăm”.
Dacă e să facem o retrospectivă  a faptelor  noastre  avem dreptul cu  mîndrie să spunem că instituția noastră cu adevărat a parcurs cu demnitate dimensiunea celor 55 de ani.

Colegiul Politehnic din Chișinău este fondat inițial ca Tehnicumul Electrotehnic prin Dispoziția Sovnarhozului  R.s.s.M. Nr.399 din 21 iulie 1959, în virtutea necesității de cadre de verigă medie de specialitate.
Prin  Hotărîrea Sovietului Miniștrilor al R.s.s.M. Nr.185 din 01 martie 1961 Tehnicumul Electrotehnic este reorganizat în Tehnicumul Electromecanic din Chișinău.
 

Specialitățile de referință au fost:

- Prelucrarea metalelor prin așchiere;

- Construirea aparatajului electric;

- Utilaj electric al întreprinderilor și instalațiilor industriale.

Prima promoție de absolvenți a avut loc în anul 1962, inclusiv:

-  Secția de zi   -  77 persoane (Prelucrarea metalelor prin așchiere);

-  Secția serală  -  17 persoane (Construcția aparatajului electric; Utilajul electric al întreprinderilor și instalaților industriale);

-  Secția studii cu fregvență redusă - 97 persoane (Prelucrarea metalelor prin așchiere; Utilajul electric al întreprinderilor și instalațiilor industriale).
  În conformitate cu Hotărîrea Sovietului Miniștrilor al U.R.S.S. Nr. 39 din 20 ianuarie 1966 despre transmiterea instituțiilor de învățămînt mediu de specialitate în subordinea ministerelor unionale. Tehnicumul Electromecanic din Chișinău este transmis în subordinea Ministerului Industriei Electrotehnice și Construcției de Aparataj al U.r.s.s..

  Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr.736 din 30 decembrie 1991 Cu privire la reorganizarea și trecerea unor instituții ale învățămîntului mediu de specialitate în jurisdicția Republicii Moldova cu începere de la 01 ianuarie 1992 Tehnicumul Electromecanic din Chișinău este transferat din jurisdicția ministerului unional în jurisdicția Republicii Moldova în subordinea Ministerului Științei și învățămîntului și Ministerului Industriei și Energeticii al Republicii Moldova. În contextul reformei sistemului de învățămînt cu începere de la 01 iulie 1992 Tehnicumul Electromecanic din Chișinău este reorganizat în Colegiul Electromecanic din or. Chișinău.

   Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 148 din 02 martie 1995 Colegiul Electromecanic din or. Chișinău este transmis de la balanța Ministerului Industriei la balanța Ministerului Învățămîntului al Republicii Moldova.

   Prin Legea învățămîntului Nr. 547 din 21 iulie 1995, art 12.IV Colegiul Electromecanic din or. Chișinău  obține  statutul de instituție de  învățămînt superior de scurtă durată.

   Prin  Hotărîrea Consiliului  Național de Evaluare  Academică și  Acreditare a  Instituțiilor  de Învățămînt din Republica Moldova din 23 mai 2002 Colegiul Electromecanic  este acreditat  cu 5  specialități (certificat de acreditare Nr.010).

În 1959-2002 Colegiul Electromecanic din Chișinău a pregătit peste 13895 tineri specialiști.
Prin Hotărîrea  Guvernului  Republicii  Moldova  Nr. 1129  ,,Cu privire  la  reorganizarea  unor  instituții  de învățămînt  superior  de  scurtă  durată”  din  28 august 2002 cu începere de la 01 septembrie 2002 Colegiul Electromecanic din Chișinău și Colegiul de Telecomunicații din Chișinău sunt  reorganizate în Colegiul Politehnic  din Chișinău cu  sediul în blocurile  amplasate în str. Melestiu Nr. 6,8,8a,12 și  str. Odesa,  Nr. 64.

      Colegiul de Telecomunicații  din or.Chișinău a fost fondat  în baza  Hotărîrii  Sovietului Miniștrilor al  R.S.S.M. din 13  martie 1968, începîndu-și  activitatea la 01 iulie 1971.

Cu începere de la 01 iulie 1992 Tehnicumul Electrotehnic de Telecomunicații este reorganizat în Colegiul de Telecomunicații din or. Chișinău.

       Pe parcursul a 31 de ani de activitate în Colegiul de Telecomunicații au  fost pregătiți 6804 tineri specialist.

În conformitate cu Legea Nr. 237- XV din 13 iunie 2002 pentru  modificarea și completarea  Legii învățămîntului Nr.- XIII din 21 iulie 1995 Colegiul Politehnic din Chișinău este atribuit  statutul  de  instituție de  învățămînt  mediu de  specialitate.
         În  prezent  învățămîntul  în  Colegiu  este  organizat  în  baza  studiilor  gimnaziale  cu durată  de  studii  de  4  ani  și în  baza  studiilor  liceale  și  medii  de cultură  generală cu durată de studii de 2 ani. Pentru elevii înmatriculați în baza studiilor gimnaziale este organizat  învățămîntul la disciplinele de cultură generală care le permite la finele anului trei susținerea  examenului de bacalaureat, la solicitare. Studiile în Colegiul  Politehnic din Chișinău se finalizează cu susținerea  examenelor  de absolvire și / sau susținerea proiectului de diplomă cu eliberarea diplomei de studii medii de specialitate, prin care titularul ei obține  calificarea de specialist cu nivel mediu în profilul și specialitatea respectivă.

 

Actualmente în Colegiul Politehnic din Chișinău se studiază și se pregătesc cadre de tehnicieni la următoarele specialități : 

-       1851   INFORMATICĂ;

-       1901   ELECTROENERGETICĂ;

-       1903   ELECTROMECANICĂ;

-       1951   METROLOGIE, STANDARDE, CONTROL ȘI CERTIFICAREA PRODUCȚIEI;

-       2101   TELECOMUNICAȚII;

-       2106   COMUNICAȚII POȘTALE;

-       2153   AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ.

 

Colegiul Politehnic din Chișinău este acreditat prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educației, Tineretului și Sportului Nr. 4.5.1 din 23 martie 2006,

              certificate de acreditare, Seria AC Nr.0111, cu specialitățile:

-       1851   Informatică;

-       1951   Metrologie, standarde, control și certificarea producției;

-       2101   Telecomunicații;

-       2106   Comunicații poștale.

 

Prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educației și Tineretului Nr.7.5.2 din 28 iunie 2007 Certificat de acreditare Seria AS Nr.0299 sunt reacreditate specialitățiile:

-       1901   Electroenergetică;

-       1903   Electromecanică;

-       2153   Automatică și informatică.

 

     Am format cu străduința în toți acești ani 23373 de specialiști care contribuie considerabil la prosperarea țării. Indiferent de schimbările sociale și economice am menținut verticalitatea procesului educațional și civic la nivelul cuvenit.
O instituție își creează bunul nume grație faptelor și realizărilor atît a cadrelor didactice cît și a discipolilor.
Actualmente instituția dispune de un tezaur didactic, metodic, științific specific profilului de indtruire elaborate cu măiestrie de cadrele didactice consecrate.
       Discipolii CPTC prin realizările lor educaționale, managerialr și  profesionale au confirmat că profesiie inginerești au fost și sunt în vogă.
Se știe că datorită forței inginerești țările dezvoltate și-au ridicat considerabil economia, fapt prin care noi ne uităm cu invidie la ele.
       Îndemnați de marele Ion Brătianu care spunea că ,, Țara nu se poate ridica decît prin ingineri”, credem că anume cele șapte specialități care se studiază în instituția noastră sunt pilonii pe care se dezvoltă economia țării noastre.
       Pregătirea viitoarelor cadre de tehnicieni pentru redresarea economiei naționale - acesta este obiectivul de bază al instituției, obiectiv care poate fi realizat numai prin ,, LUMINI DE SUFLETE ȘI DĂRUIRE…”.

 

Actualmente colectivul didactic al colegiului are un component de 88 cadre didactice titulare, dintre care : 

-       17 cadre didactice dețin Gradul didactic superior;

-       12 gradul didactic întîi;

-       32 gradul didactic doi;

-       2 doctori în pedagogie;

-       1 doctorand;

-       12 masteranzi.

          Bătrînii spun că apa trece                                              Că piatra, cît ar fi  de tare,
         Și spun că pietrele rămîn,                                              Se mișcă, se trece stînd,

     Dar jocul astfel se petrece,                                              Iar peste trista măcinare,

     Pe scoarța globului bătrîn.                                               Doar apele rămîn curgînd.

 

Anii își perindă în goană clipele, se leagă de ele buimăciți, gonind tot mai departe. Și dacă am încerca să dăm aceste clipe înapoi, să răsfoim filele calendarului vremii, vom reveni la acea zi de început, cînd la 17 septembrie 1959 director al Tehnicumului Electrotehni a fost numit Lihman Pavel, care a activat în fruntea instituției pînă  în anul 1962.

     Din anul 1962 pînă în anul 1965, administrarea Tehnicumului Electrotehnic a fost preluată de inginerul dl Vasile Russu, un conducător cu spirit organizatoric, exministru al telecomunicațiilor.
Ulterior funcția de director a fost preluată de dl Nicolae Andronatii,care a condus instituția în perioada 1965-1967.

Începînd cu anul 1967, funcția de director a fost preluată de dl Afanasie Golubcov,care a condus instituția pînă în anul 1992.

În anul 1992 director este numit Tudor Basarabeanu, care a condus instituția pînă în ianuarie 1995.

Din 06 ianuarie 1995 în funcția de director este numit dl Vasile Vrânceanu, care conduce instituția pînă în present.

Sub conducerea d-lui Vasile Vrânceanu s-a efectuat evaluarea și acreditarea a 9 specialități și a instituției în ansamblu, s-au deschis 4 specialități noi, s-a triplat contingentul de elevi, ajungînd în prezent la 1465 de auditori, s-a triplat numărul membrilor corpului didactic, s-a instalat rețeaua informațională unică prin INTERNET, asigurat procesul de studii și de lucru al subdiviziunilor cu 182 calculatoare performante.

Colegiul dispune de 3 blocuri de studii cu 29 cabinete, 12 săli de studii, 22 de laboratoare,  11 săli de calculatoare pentru fiecare specialitate,atelier cu 4 secții de instruire practică, 3 cămine, cantina, o Sală de sport și 2 terenuri pentru practicarea sportului, Sală pentru festivități, Centrul de crație ,, Junimea”.